83
دوره
517
دانشجو
8
مدرس
1224
کاربر

دسته بندی آموزش ها

پردازش تصویر:

زمان باقیمانده تخفیف ها روی محصولات

پردازش متن:

نظرات کاربران

داده کاوی:

12 ساعت
28
400,000 79,000 تومان
11 ساعت
49
400,000 79,000 تومان
9
100,000 39,000 تومان
8 ساعت
23
100,000 49,000 تومان