82
دوره
358
دانشجو
8
مدرس
1158
کاربر

دسته بندی آموزش ها

پردازش تصویر:

زمان باقیمانده تخفیف ها روی محصولات

پردازش متن:

نظرات کاربران

داده کاوی:

12 ساعت
25
400,000 79,000 تومان
11 ساعت
38
400,000 79,000 تومان
4
100,000 39,000 تومان
8 ساعت
14
100,000 49,000 تومان